Yhteystiedot

Pelastakaa Kaukajärvi ry

 

pelastakaakaukajarvi@gmail.com

 

Hallituksen puheenjohtaja

Sanna Hautamäki

 

Hallitus

 

Maria Lähdeniemi, varapuheenjohtaja

Erika James, jäsenasiat ja yhdistyksen nettisivut

Nina Nieminen, rahastonhoitaja

Minna Romppanen, sihteeri

Miikka Jaurola, varajäsen

Inka Vaalamo, varajäsen

 

Tiedottaja

Eva Wäljas 

 

Toiminnantarkastaja

Sirpa Kuusela 

 

 

 

 

 

 

PELASTAKAA KAUKAJÄRVI RY:n säännöt.

NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Pelastakaa Kaukajärvi ry ja sen kotipaikka on Kangasala. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys.

TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Tampereella ja Kangasalalla sijaitsevan Kaukajärvi- järven ja sen ranta-alueiden hyvinvointia niin, että järvi säilyy mahdollisimman puhtaana, luonnontilaisena ja samalla virkistyskäyttöön hyvin soveltuvana.

Yritämme:

 • suojella järveä ja sen puhtautta
 • herättää ja aktivoida ihmiset suojelemaan Kaukajärveä

 • pyrkiä vaikuttamaan kaupungin ja kunnan viranomaisiin

 • pyrkiä saamaan jäsenien oikeus Metson järveen laskettavan veden kirjanpidon seurantaan

 • ottaa vesinäytteitä

 • pitää yhteyttä ja vaikuttaa kalastuksen osakaskuntiin, uimareihin, sukeltajiin, omakotiyhdistyksiin ja asukkaisiin, kesäasukkaisiin


Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa sekä järjestää tapahtumia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, antaa avustuksia sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

JÄSENET

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä henkilö tai perhekunta, yhteisö, yritys tai muu taho, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi tai merkittävällä tavalla tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

 

Liittymis- ja jäsenmaksu
Henkilöjäseniltä ja perhekunnilta perittävän vuotuisen jäsenmaksun sekä yhteisöjen, yritysten ja muiden tahojen maksaman jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

YHDISTYKSEN TOIMIELIMET

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-5 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-3 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

 1. Johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
 2. Edustaa yhdistystä, tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana.
 3. Kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.
 4. Toimeenpanna yhdistyksen kokousten tekemät päätökset.
 5. Vastata yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä.
 6. 6. Valita tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikuntien jäsenet sekä määrätä heidän palkkionsa ja palkkansa tulo- ja menoarvion rajoissa.
 7. 7. Päättää varsinaiseksi jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta ja pitää jäsenluetteloa.
 8. Laatia yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset sekä tilinpäätökset.
 9. Laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
 10. 10. Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

KOKOUKSET

Yhdistyksen kutsuu sääntömääräiseen tai ylimääräiseen kokoukseen hallitus ilmoittamalla siitä jäsenille viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta (sähköpostitse tai mahd. netti- ja Facebook –sivuilla).

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus.
 • Esitetään yhdistyksen toimintakertomus sekä yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajien
 • niistä antama lausunto.
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen päätettäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ylimääräinen vuosikokous

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

TILIT JA NIMENKIRJOITTAMINEN

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Sääntömuutokset

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

 

 

 

 

Liity jäseneksi!

*
*
*
*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.